No posts.
No posts.

Introduction

ขอสวัสดีว่าที่นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย ที่กำลังศึกษาค้นคว้าอย่างหนักเพื่อหาความรู้เพื่อการสอบแข่งขัน Entrance ได้จัดทำWeblog นี้ขึ้นเพื่อเป็นฐานความรู้สำหรับผู้ที่ต้องสอบวิชาเฉพาะ 38 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ,40 ความรู้ความถนัดทางศิลป์ ,42 ปฏิบัติทัศนศิลป์ ,44 ปฏิบัตินฤมิตศิลป์ ,45 วาดเส้น ,46 องค์ประกอบศิลป์ ,47 ความถนัดทางนิเทศศิลป์ เนื้อหาที่รวบรวมมานี้ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์จริงทั้งการสอบและการสอนของมหาวิทยาลัยในรายวิชาเล่านี้มาแล้ว จึงให้ความสำคัญอย่างมากของความรู้พื้นฐานทางศิลปะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นทางเลย ดังนั้นขอให้ศึกษาข้อมูลใน Weblog ทั้งหมดเพื่อการสอบข้อสอบทฤษฎี ส่วนการสอบปฏิบัติผู้จัดทำกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่การคือ การฝึกปฏิบัติDrawing และSketch design ซึ่งเป็นการสอบที่ได้คะแนนสูงทีเดียว อดใจรอหน่อยมีอะไรอยากสอบถามเข้าไปถามในเว็บบอร์ดนะครับ อยากรอช้าเดินทางศึกษาหาความรู้ได้แล้ว ขออวยพรให้ทุกคนสอบได้ในคณะและมหาวิทยาลัยที่ดั่งใจหวัง................. สวัสดีครับ........................................................
ยินดีต้อนรับสู่ WeBlog ความรู้วิชาเฉพาะความถนัดทางสถาปัตยกรรมและศิลปะ เพื่อการสอบ Entrance